營位預訂


現場通聯頻率: FM430.98MHz / FM144.080MHz / DMR 430.9625MHz / DMR TG46600 / DSTAR XLX009

V V V V V 營位預訂表 V V V V V

1A

可預定
18:00後可用

1B

可預定
18:00後可用

2A

可預定
18:00後可用

2B

可預定
18:00後可用

3A

可預定
18:00後可用

3B

可預定
18:00後可用

4A

可預定
18:00後可用

4B

可預定
18:00後可用

5A

可預定

5B

可預定

6A

可預定

6B

可預定

7A

可預定

7B

可預定

8A

可預定

8B

可預定

9A

可預定

9B

可預定

10A

可預定

10B

可預定

11A

可預定

11B

可預定

12A

可預定

12B

可預定

13A

可預定

13B

可預定

14A

可預定

14B

可預定

15A

可預定

15B

可預定

16A

BV2CW
已預定
5/2 17:50

16B

可預定

17A

可預定

17B

BV4WN
(已付款)
6/1 18:00

18A

BM1CDD
(已付款)
5/1 19:47

18B

可預定

19A

BU2AN
(已付款)
5/24 19:59

19B

可預定

20A

可預定

20B

可預定

21A

BX3AC
已預定
5/1 17:03

21B

BX3AC
已預定
5/1 17:03

22A

可預定

22B

可預定

23A

大會保留

23B

大會保留

24A

大會保留

24B

大會保留

25A

BU2BF
已預定
5/1 14:00

25B

可預定

26A

可預定

26B

可預定

27A

BV2OL
已預定
5/1 17:03

27B

BV2OL
已預定
5/1 17:03

28A

BV2OL
已預定
5/1 17:03

28B

BV2OL
已預定
5/1 17:03

29A

可預定
18:00後可用

29B

可預定
18:00後可用

30A

可預定
18:00後可用

30B

可預定
18:00後可用

31A

大會保留

31B

大會保留

32A

大會保留

32B

大會保留